CONŢINUT:

 Informaţii privind cadrul legal şi procedura de aprobare a tarifelor reglementate de stat, furnizate de către S.A. Apă-Canal Chişinău (ACC).

APĂ ŞI CANALIZARE

 Tarifele aprobate de către autorităţile publice pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate de către S.A. Apă-Canal Chişinău.

 Tarifele medii efective pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate de către S.A. Apă-Canal Chişinău.

 Tabloul modificării raporturilor dintre costurile unitate fără investiţii şi tarifele la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate de către ACC.

 Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 8/11 din 15.09.2009 Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, furnizate de către S.A. Apă-Canal Chişinău.

 Calculul Calculul tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate de către S.A. Apă-Canal Chişinău (mediu 12.17 lei/2m3, aprobate la 15.09.2009), în structura prevăzută de Metodologia tarifară.

ENERGIE TERMICĂ

 Tarifele pentru energia termică produsă şi livrată de către S.A. Apă-Canal Chişinău

 

Înapoi la CONŢINUT

 

Informaţii
privind cadrul legal şi procedura de aprobare a tarifelor reglementate de stat, furnizate de către
S.A. Apă-Canal Chişinău

 

Principalele activităţi statutare ale ACC sunt alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate, precum şi furnizarea energiei termică consumatorilor din localităţile Codru, Aeroport şi Costiujeni din raza municipiului.

Conform Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare a apelor uzate sunt aprobate de către autorităţile publice locale, iar cele pentru serviciile de alimentare cu apă tehnologică, la nivel de municipii, şi cele pentru energia termică de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

La stabilirea cuantumului tarifelor menţionate, furnizorii urmează să se conducă, cu stricteţe, de:

   Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la serviciile de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 164 din 29.11.2004;

  Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor de producere a energiei electrice, energiei termice şi apei de adaos şi Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor de livrare a energiei termice consumatorilor finali, aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 147 din 25.08.2004.

Respectiv, tarifele pentru serviciile de bază ale ACC sunt aprobate de către Consiliul municipal Chişinău şi ANRE.

Din cauza că în cadrul activităţilor de furnizare a apei potabile, apei tehnologice, dar pentru cele de evacuare şi epurare a apelor uzate, există cheltuieli comune, atât Consiliul municipal Chişinău, cât şi ANRE, examinează nu doar tarifele pe care le aprobă, dar tarifele în complex, pentru apa potabilă, apa tehnologică şi serviciile de canalizare.

Consiliul municipal Chişinău, pe de o parte, are obligaţiunea de a coordona tariful la apa tehnologică, înainte ca acesta să fie aprobat de către ANRE, iar pe de altă parte, nu poate aproba tarifele la apa potabilă şi serviciile de canalizare dacă acestea nu corespund Metodologiei aprobate de către ANRE.

Prin urmare, structurile Consiliului municipal care efectuează verificarea calculelor înaintate de către ACC, precum şi comisiile de specialitate ale Consiliului municipal, iau în considerare opiniile ANRE vizavi de costurile unitare medii şi tarifele minime recomandate de către ANRE.

Atât ANRE, cât şi Consiliul municipal Chişinău, sunt în drept să excludă din calculele tarifelor sumele de cheltuieli sau rentabilitate, dacă acestea nu corespund exigenţelor Metodologiei. Însă, sunt obligaţi prin lege să aprobe tarifele minime care nu pot fi mai mici decât nivelul costurilor unitare, dar nici mai mari decât costurile unitare majorate cu un cuantum limitat al rentabilităţii şi a corectărilor din aplicarea unor tarife necorespunzătoare în anul financiar precedent.

Metodologia menţionată stabileşte şi periodicitatea revizuirii tarifelor, inclusiv şi condiţiile extraordinare de ajustare a tarifelor.

 

Înapoi la CONŢINUT

 

Tarifele aprobate de către autorităţile publice
pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare
furnizate de către
S.A. Apă-Canal Chişinău

 

 

Înapoi la CONŢINUT

 

Tarifele medii efective
pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare
furnizate de către
S.A. Apă-Canal Chişinău

 

 

Înapoi la CONŢINUT

 

Tabloul modificării raporturilor
dintre costurile unitate fără investiţii şi tarifele la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate de către ACC

 

 

Înapoi la CONŢINUT

 

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

DECIZIE

 

 

Nr. 8/11                                                                      din  15 septembrie 2009

 

Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, furnizate de către S.A. Apă-Canal Chişinău

 

    Având în vedere scrisoarea S.A. Apă-Canal Chişinău, înregistrată cu nr. 01‑2079 din 25.05.2009, pentru a asigura stabilitatea economico-financiară a S.A. Apă-Canal Chişinău, în conformitate cu Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la serviciile de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 164 din 29.11.2004;

    Întru executarea clauzelor Acordului de Împrumut nr. 609 din 20.11.1997, încheiat între S.A. Apă-Canal Chişinău şi Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare, ratificat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1600-XIII din 10.03.1998;

    În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Legea Republicii Moldova nr. 1402-XV din 24.10.2002 Privind serviciile publice de gospodărie comunală, art.7 alin. (3) din Legea Republicii Moldova nr. 272-XIV din 10.02.1999 Cu privire la apa potabilă, art. 8 alin. (6), 4) din Legea Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 Privind finanţele publice locale, în temeiul art. 14 alin. (2), lit. q) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 Privind administraţia publică locală, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

 

1.   Se aprobă şi se pun în aplicare, din data publicării în mass-media locală:

1.1. Tariful mediu calculat pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă în mărime de 8,98 lei/m3, inclusiv:

        - pentru consumatorii casnici, întovărăşirile şi brigăzile pomilegumicole în mărime de 8,06 lei/m3;

        - pentru agenţii economici, instituţiile bugetare şi întreprinderi, persoane fizice care practică activitatea de antreprenoriat şi alţi consumatori în mărime de 12,70 lei/m3.

1.2. Tariful mediu calculat pentru serviciile de canalizare şi epurare a apelor uzate în mărime de 3,31 lei/m3, inclusiv:

        - pentru consumatorii casnici, întovărăşirile şi brigăzile pomilegumicole în mărime de 1,13 lei/m3;

        - pentru agenţii economici, instituţiile bugetare şi întreprinderi, persoane fizice care practică activitatea de antreprenoriat şi alţi consumatori în mărime de 10,26 lei/m3.

1.3. Dispoziţiile generale privind aplicarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă, servicii de canalizare şi epurare a apelor uzate (anexă).

2.   Se coordonează tariful la serviciile de alimentare cu apă tehnologică (industrială) în cuantum de 6,69 lei/m3.

3.   Se solicită Guvernului Republicii Moldova majorarea cuantumului compensaţiilor nominative la serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, furnizate de către S.A. Apă-Canal Chişinău, care au fost aprobate prin Hotărârea nr. 761 din 31.07.2000 Cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie.

4.   Direcţia relaţii publice va reflecta în mass-media locală prevederile prezentei decizii.

5.   Se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 7/8 din 11.10.2007 Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, furnizate de către S.A. Apă-Canal Chişinău.

6.   Primarul general al municipiului Chişinău dl Dorin Chirtoacă va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

 

Președinte de șădințe                                           Mihai Severovan

Contrasemnat:
Secretar al consiliului                                           Valeriu D
idencu


 

Anexă
la decizia Consiliului municipal Chişinău
nr. 8/11 din 15.09.2009

 

DISPOZIŢII GENERALE
privind aplicarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă,
servicii de canalizare şi epurare a apelor uzate

 

1. Tarifele stipulate în prezenta decizie vor fi aplicate atât consumatorilor municipiului Chişinău, cât şi consumatorilor din alte localităţi, care beneficiază de serviciile prestate de către S.A. Apă-Canal Chişinău.

2. Tarifele au fost elaborate prin metoda calculării directe, conform Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la serviciile de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 164 din 29.11.2004.

3. Recepţionarea apelor uzate în sistemul de canalizare municipal de la agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate, se efectuează conform Hotărârii Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. nr. 282 din 09.09.1988, Regulilor de recepţionare a apelor uzate în sistemul de canalizare al municipiului Chişinău (aprobate prin decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 9/2 din 25.03.1995 şi modificate prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/4 din 23.05.2002 Cu privire la îmbunătăţirea funcţionării instalaţiilor de epurare a apelor uzate şi canalizării municipale), Regulamentului-cadru privind recepţionarea apelor uzate, eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor, aprobat prin Ordinul nr. 40 din 18.02.2005 al Departamentului Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriilor (în continuare Regulamentul-cadru) şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 5/4 din 25.03.2008.

Agenţii economici care depăşesc normativele stabilite de volum, temperatură,  substanţe în suspensii şi consumul biochimic de oxigen (CBO5), vor achita serviciile respective după un tarif diferenţiat pentru 1 m3 de ape uzate, calculat proporţional depăşirii indicilor normativi stabiliţi.

Rezultatele analizei indicatorilor de calitate obţinute dintr-o probă unitară sunt utilizate la calcularea plăţilor pentru volumul total al apelor uzate, pentru  luna gestionară în care a fost prelevată proba.

Pentru depăşirea altor indici ai normativelor aprobate, depistaţi în probele repetate, agenţilor economici li se va aplica o amendă de 5 ori mai mare decât tariful în vigoare pentru fiecare ingredient, iar calculul se va efectua pentru tot volumul integral de ape uzate pe  luna în care a fost prelevată proba.

În cazul deversării în sistemul de canalizare municipal a apelor uzate cu concentraţii înalte de poluanţi, care acţionează distructiv asupra reţelelor de canalizare şi dereglează procesul tehnologic de epurare şi de exploatare a instalaţiilor, agenţii economici respectivi vor achita plăţi echivalente cu 10 tarife în vigoare la 1m3 de ape uzate, compensându-se şi prejudiciul cauzat întreprinderii de exploatare a sistemelor de evacuare a apelor uzate, conform pct. 8 din decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/4 din 23.05.2002 Cu privire la îmbunătăţirea funcţionării instalaţiilor de epurare a apelor uzate şi canalizării municipale şi Regulamentului-cadru.

Se acceptă stabilirea relaţiilor contractuale reciproce între S.A. Apă-Canal Chişinău şi utilizatorii de servicii (indiferent de tipul de proprietate, inclusiv subclienţii şi instituţiile bugetare), care deversează ape uzate cu concentraţii de poluanţi ce depăşesc normativele stabilite, în conformitate cu pct. 4 al deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.2/4 din 23 mai 2002.

4. Evidenţa plăţilor şi achitarea pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă, serviciile de canalizare şi epurare a apelor uzate se efectuează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.5/4 din 25.03.2008.

Volumul apelor uzate evacuate din blocurile locative se consideră egal cu volumul apei furnizate utilizatorilor (luându-se în calcul şi volumul de apă caldă).

 

Secretar al consiliului                                           Valeriu Didencu

 

Înapoi la CONŢINUT

 

Calculul tarifelor
pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare
furnizate de către
S.A. Apă-Canal Chişinău,
(aprobate la 15.09.2009)

în structura prevăzută de Metodologie

 

Nr. crt.

Indicii

UM

Inclus în tarifele aprobate la 15.09.2009 de către Consiliul municipal Chişinău

Apa  potabilă

Apa tehnol.

Apa potabilă şi tehnol.

Servicii de canal.

Total

1

Volumul serviciilor

 

48 205,0

2 545,0

50 750,0

46 370,0

-

1.1

Volumul de apă anual livrat consumatorilor (VAl)

mii m3

48 205,0

2 545,0

50 750,0

-

-

 

populaţiei

mii m3

38 660,0

-

38 660,0

-

-

 

altor categorii de consumatori

mii m3

9 545,0

2 545,0

12 090,0

-

-

1.2

 Volumul de apă evacuat de consumatori (Vc)

mii m3

-

-

-

46 370,0

-

 

de la populaţie

mii m3

-

-

-

35 311,0

-

 

de la alte categorii de consumatori

mii m3

-

-

-

11 059,0

-

1.3

 Volumul de apa pentru necesitatile  tehnologice şi a  pierderilor admise de apă în sistem (VP)

mii m3

-

-

35 077,2

-

-

1.5

Volumul de apă necesar de a fi captat în sistem (VAC)

mii m3

-

-

85 827,2

-

-

2

Date cu privire la peronal

 

-

-

-

-

-

2.1

 Numărul de personal al întreprinderii-total

pers.

-

-

1 168,9

671,2

1 840,2

2.2

 Salariul mediu lunar al unui angajat -total

lei/lună

-

-

3 568

3 628

3 590

3

Consumurile  de materiale (CM)-total

mii lei

79 114,1

4 176,9

83 290,9

20 420,4

103 711,3

3.2

reactivi chimici

mii lei

3 903,4

206,1

4 109,5

369,8

4 479,3

3.5

energia electrică

mii lei

75 210,6

3 970,8

79 181,4

20 050,7

99 232,1

4

Consumurile  privind retriburea muncii (CRM)-total

mii lei

5 790,8

305,7

6 096,5

5 567,6

11 664,0

4.1

retribuirea muncii

mii lei

4 577,7

241,7

4 819,4

4 401,2

9 220,6

4.2

contribuţii la asigurările sociale

mii lei

1 213,1

64,1

1 277,1

1 166,3

2 443,5

5

Consumurile indirecte de producţie (CIP) -total

mii lei

160 647,0

8 481,4

169 128,4

68 560,5

237 688,9

5.1

uzura mijloacelor fixe cu destinaţie productivă  

mii lei

60 174,6

3 176,9

63 351,5

26 370,6

89 722,2

5.3

efectuarea reparaţiilor curente, medii şi capitale

mii lei

43 824,2

2 313,7

46 138,0

10 297,0

56 435,0

5.4

retribuirea muncii personalului de conducere şi auxiliar

mii lei

22 095,9

1 166,6

23 262,5

13 269,9

36 532,4

5.5

contribuţii la asigurările sociale

mii lei

5 855,4

309,1

6 164,6

3 516,5

9 681,1

5.6

costul materialelor auxiliare

mii lei

9 153,4

483,3

9 636,7

3 429,0

13 065,7

5.7

uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

mii lei

885,9

46,8

932,7

397,2

1 329,9

5.8

protecţia muncii şi tehnicii securităţii

mii lei

-

-

-

-

-

5.9

asigurarea salariaţilor şi activelor

mii lei

91,8

4,8

96,6

41,2

137,8

5.10

deplasările salariaţilor

mii lei

91,1

4,8

95,9

101,4

197,3

5.11

alte cheltuieli indirecte de producţie

mii lei

18 474,7

975,4

19 450,1

11 137,7

30 587,8

5.11.1

Energie electrică

mii lei

1 918,2

101,3

2 019,5

888,6

2 908,1

5.11.2

Energie termică

mii lei

1 745,7

92,2

1 837,9

990,7

2 828,6

5.11.5

Lapte

mii lei

235,5

12,4

247,9

216,4

464,3

5.11.6

Amortizarea clădirilor

mii lei

28,4

1,5

29,9

2,9

32,8

5.11.7

Amortizarea activelor nemateriale

mii lei

15,2

0,8

16,0

4,2

20,3

5.11.8

Uzura fondurilor fixe ale compartim. auxiliare

mii lei

4 555,5

240,5

4 796,0

853,0

5 649,0

5.11.10

Plăţi pentru poluarea aerului

mii lei

3,0

0,2

3,2

319,1

322,3

5.11.11

Deservirea sistemelor de telecomunicaţii

mii lei

6,9

0,4

7,2

10,7

17,9

5.11.12

Plăţi pentru telefon şi radio

mii lei

168,5

8,9

177,4

75,1

252,4

5.11.13

Întreţinerea canalelor de trecere

mii lei

622,5

32,9

655,3

206,9

862,3

5.11.14

Servicii de transportare a nămolului (antreprenori)

mii lei

-

-

-

4 087,6

4 087,6

5.11.15

Alte servicii auxiliare, consumate de compartimente auxiliare

mii lei

4 548,7

240,2

4 788,8

2 594,4

7 383,2

5.11.16

Serviciile antreprenorilor

mii lei

170,1

9,0

179,0

119,0

298,0

5.11.17

Serviciile altor organizaţii

mii lei

434,8

23,0

457,7

191,4

649,1

5.11.18

Servicii de pază

mii lei

4 021,9

212,3

4 234,2

577,7

4 811,9

6

Asigurarea obligatorie a obiectelor de securitate industrială

mii lei

-

-

-

-

-

7

Cheltuieli comerciale (CC)-total

mii lei

10 396,7

548,9

10 945,6

9 985,6

20 931,1

7.1

serviciile de marcheting

mii lei

2 022,2

106,8

2 129,0

1 944,0

4 073,0

7.2

uzura mijloacelor fixe cu destinaţie comercială

mii lei

93,1

4,9

98,0

89,5

187,5

7.3

retribuirea muncii

mii lei

5 354,4

282,7

5 637,1

5 147,5

10 784,5

7.4

contribuţii la asigurările sociale

mii lei

1 418,9

74,9

1 493,8

1 364,1

2 857,9

7.5

alte cheltuieli comerciale

mii lei

1 508,1

79,6

1 587,7

1 440,5

3 028,2

8

Cheltuieli generale şi administrative (CGA) -total

mii lei

12 920,8

682,2

13 603,0

12 421,7

26 024,7

8.1

uzura mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă  

mii lei

1 045,8

55,2

1 101,0

1 005,4

2 106,4

8.2

cheltuieli de intreţinere şi reparaţie a mijloacelor fixe

mii lei

1 186,9

62,7

1 249,5

1 141,0

2 390,5

8.3

retribuirea muncii personalului de conducere şi gospod.

mii lei

3 879,5

204,8

4 084,3

3 729,5

7 813,8

8.4

contribuţii la asigurările sociale

mii lei

1 028,1

54,3

1 082,3

988,3

2 070,7

8.5

uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

mii lei

270,6

14,3

284,9

260,1

545,0

8.6

paza, asigurarea salariaţilor şi activelor

mii lei

613,1

32,4

645,5

589,4

1 234,9

8.7

deplasările personalului de conducere

mii lei

49,7

2,6

52,3

47,7

100,0

8.8

cheltuieli poştale, telegrafice

mii lei

120,9

6,4

127,3

116,2

243,4

8.9

cheltuieli tipografice, procurari de rechizite, formulare

mii lei

189,9

10,0

199,9

182,5

382,4

8.10

întreţinerea transportului auto de serviciu

mii lei

858,2

45,3

903,6

825,2

1 728,7

8.11

aferente angajării, pregătirii, perfecţionării cadrelor

mii lei

232,9

12,3

245,2

223,9

469,1

8.12

servicii prestate de bănci, burse, audit, etc.

mii lei

2 736,9

144,5

2 881,4

2 631,1

5 512,5

8.13

impozite, taxe

mii lei

493,7

26,1

519,8

474,7

994,5

8.14

cheltuieli de reprezentare

mii lei

49,7

2,6

52,3

47,7

100,0

8.15

alte cheltuieli generale şi administrative (de specificat)

mii lei

165,2

8,7

173,9

158,8

332,7

9

Alte cheltuieli operaţionale (CO)- total

mii lei

31 990,6

443,0

32 433,6

8 066,4

40 500,0

9.2

plata dobînzelor bancare şi împrumuturilor

mii lei

14 490,6

443,0

14 933,6

8 066,4

23 000,0

9.2.1

dobînda pentru creditul BERD

mii lei

6 100,0

-

6 100,0

-

6 100,0

9.2.2

dobînda pentru creditele interne

mii lei

8 390,6

443,0

8 833,6

8 066,4

16 900,0

9.3

mijloace pentru deservirea creditului BERD

mii lei

17 500,0

-

17 500,0

-

17 500,0

10

Taxa pentru apă

mii lei

6 467,7

341,5

6 809,2

6 218,4

13 027,6

10.1

Taxa pentru apă la 1 m3 servicii

lei/m3

0,13

0,13

0,13

0,13

0,26

11

TVA aferent cheltuielilor materile şi serviciilor terţilor

mii lei

18 640,8

984,2

19 624,9

6 198,5

25 823,4

11.1

TVA inclus în cheltuieli la 1 m3 servicii

lei/m3

0,39

0,39

0,39

0,13

0,52

12

Total consumuri şi cheltuieli (C)

mii lei

325 968,4

15 963,7

341 932,0

137 439,0

479 371,0

12.1

Cost unitar

lei/m3

6,76

6,27

6,74

2,96

9,70

13

Rentabilitatea (profitul) totală P(Ra+Rl)

mii lei

46 169,5

1 052,7

47 222,2

16 123,9

63 346,1

13.1

Rentabilitatea activelor existente (RA=VAn*Rra)

mii lei

36 909,4

563,8

37 473,2

11 041,9

48 515,1

 

valoarea netă a activelor (Van=VA-Σ FDA)

mii lei

355 939,9

18 792,0

374 731,8

110 418,9

485 150,7

 

valoarea de bilanţ a activelor la 1 ianuarie 2004 (VA)

mii lei

494 358,0

26 099,8

520 457,8

174 801,4

695 259,2

 

suma amortizării activelor în perioada de la aprobarea prezentei Metodologii pînă în anul pentru care se stabilesc noile tarife (ΣFDA)

mii lei

138 418,2

7 307,8

145 726,0

64 382,5

210 108,5

 

rata de rentabilitatea a activelor existente (Rra)

%

10,37%

3,00%

10,00%

10,00%

10,00%

13.2

Rentabilitatea noilor investiţii (RI=VNI*Rri)

mii lei

9 260,1

488,9

9 749,0

5 082,1

14 831,0

 

valoarea netă a noilor investiţii (VNI= Σ VII-Σ DFA)

mii lei

50 353,9

2 658,5

53 012,3

27 634,9

80 647,2

 

valoarea iniţială a activelor (Σ VII)

mii lei

56 460,0

2 980,8

59 440,9

31 981,5

91 422,3

 

suma amortizării pentru perioada de timp de la aplicarea prezentei Metodologii, pînă în anul pentru care se stabilesc tarifele, calculată la activele materiale pe termen lung, date în excploatare în această perioadă în rezultatul noilor investiţii (ΣFDI)

mii lei

6 106,2

322,4

6 428,5

4 346,6

10 775,1

 

rata medie a rentabilităţii aplicată la investiţiile noi (Rri)

%

18,39%

18,39%

18,39%

18,39%

18,39%

14

Total venituri (C+P)

mii lei

372 137,9

17 016,3

389 154,2

153 562,9

542 717,1

14.1

Venit unitar

lei/m3

7,72

6,69

7,67

3,31

10,98

15

Devierile calculate  (Dfi-1) *

lei/m3

60 707,4

-

60 707,4

-239,8

60 467,6

15.1

Devieri unitare

lei/m3

1,26

-

1,20

-0,01

1,19

16

Total venituri (C+P + Dfi-1)

mii lei

432 845,3

17 016,3

449 861,6

153 323,1

603 184,7

17

Tarif mediu calculat (T)

lei/m3

8,98

6,69

8,86

3,31

12,17

 

 

Înapoi la CONŢINUT

 

Tarifele pentru energia termică produsă şi livrată de către S.A. Apă-Canal Chişinău

 

Anul

Actul normativ

Data intrării în vigoare

En. term., lei/Gcal

Apă adaos lei/m3

 

Până la 15.09.2009

 

233,00

 

2009

Decizia CMC nr. 8/10 din15.09.2009

01.10.09

540,82

 

2010

Hot. ANRE nr. 369 din 17.02.2010

23.02.10

749,00

83,93

2011

Hot. ANRE nr. 404 din 02.02.2011

01.02.11

934,00

83,93

2011

Hot. ANRE nr. 428 din 19.10.2011

21.10.11

1093,00

83,93

mun. Chişinău, str. Albişoara, 38.
Tel: (+373) 22-256-850
      Relaţii interactive: 022-25-6666, 022-85-7777
acc@acc.md, ellenadanu@gmail.com