Servicii

Servicii prestate de către  S.A."Apă-Canal Chişinău":

 

    - Repararea şi verificarea metrologică a contoarelor de apă  în atelierul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Lunca Bîcului nr. 24, tel: 47-36-51:

    - Punct de recepţie a contoarelor de apă pentru verificare metrologică şi reparaţie – str. Albişoara nr. 38, tel. 256-776;

    - Transmiterea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în gestiunea furnizorului, bir. 614, tel. 256-780;

    - Colectarea şi transportarea apelor uzate, bir. 507, tel. 256-919;

    - Curăţirea reţelelor de canalizare, tel. 25-69-04;

    - Depistarea scurgerilor latente de apă la reţelele proprietarului, bir. 613, tel. 256-886;

    - Inspectarea puţurilor arteziene şi  a concentraţiilor maxim admisibile ale apelor uzate evacuate, bir. 416, tel. 256-871

 

Serviciul  Dispeceratului  central

    - depistarea  traseelor  reţelelor de apă

    - cercetarea ţevilor  cu  ajutorul instalaţiei  video

    - transportarea  apei  cu  autospecialele (tel 256-666)

 Centrul informare şi perfectare a documentelor (CIPD)

(bir.201,203, 205),

Telefoane informatori  256-738;  256-979;

Şef CIPD, telefon  256-717

Şef adjunct CIPD, telefon 256-604

a) recepţionarea setului de documente privind  eliberarea condiţiilor tehnice pentru proiectarea  reţelelor  de alimentare cu apă şi canalizare în scopul realizării branşării la reţele de alimentare cu apă şi/sau canalizare;

b) perfectarea documentelor pentru efectuarea lucrărilor de branşare şi racordare  la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare;

c) primirea setului de documente  pentru încheierea contractelor de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate cu consumatorii;

d) prezentarea  informaţiei  solicitate;

    La 28.03.2008, în ziarul  „Capitala”, a fost publicat „Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Chişinău”, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chişinău  nr. 5/4 din 25 martie 2008.

    Regulamentul respectiv  reflectă detaliat principiile de organizare şi funcţionare a  sistemului public centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare, indică cerinţele tehnice de instalare şi exploatare a contoarelor de apă, stabileşte limita responsabilităţii în vederea responsabilităţii sistemului ingineresc interior de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate, reglementează procedura de încheierea a contractelor.

    Un aspect de maxim interes pentru consumatori este oglindit în cap. IX, pct. 9.3 al actului indicat, dat fiind că aici sunt descrise criteriile specifice de evaluare a volumelor de apă furnizate consumatorilor domiciliaţi în blocuri de locuinţe cu forma juridică de organizare - asociaţie de locatari, întreprindere municipală şi departamentală de gestionare a fondului locativ.

    Această prevedere este o accentuare a stipulaţiei Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 191 din 19.02.2002 cu (modificările şi completările operate), ce vizează determinarea volumelor de apă furnizate blocurilor de locuinţe în baza indicaţiilor contoarelor comune instalate la branşamente.

- pentru locatarii ce nu au montate contoare de evidenţă,  volumele se vor determina conform indicaţiilor contorului, dar nu mai mult de normativul stabilit pentru 1(una) persoană;

- pentru consumatorii cu contoare montate în apartamente, încăperi din cămine, tipul cărora este stabilit de către S.A."Apă-Canal Chişinău" , având în calcul cele aprobate în Registrul de Stat al aparatelor de măsură din Republica Moldova, conform indicaţiilor contoarelor  din apartamente (contoarelor din încăperile locative sau cămine);

- în cazul când evidenţa în apartamente se efectuează după alte tipuri de contoare, în afară de cele stabilite de S.A."Apă-Canal Chişinău" , volumul de apă utilizată, se va determina conform indicaţiilor  contorului montat în apartament şi a cotei-părti de volum, restantă pe contorul comun, aceasta   distribuindu-se  proporţional tuturor locatarilor,  dar nu mai mult decât norma de consum stabilită.

 


 Cerinţe de montare a instalaţiei de contorizare

Instalaţia de contorizare se compune din: robinet de închidere (1); filtru (2); clapetă reversibilă (3); contor de apă (4) care se vor monta conform schiţei l:

· contorul e necesar să fie montat strict în poziţie orizontală (suprafaţa cadranului e paralelă cu podeaua);

· se admite montarea robinetului de închidere, filtrului şi clapetei reversibile pe sectorul vertical al conductei;

· capacul filtrului e necesar să aibă gaură pentru sigilare;

· robinetul de închidere trebuie să fie de tip rotativ (nu se admite utilizarea robinetelor sferice);

· e necesar să fie asigurat accesul liber la contor pentru citirea indicilor, deservire sau posibila înlocuire a acestuia;

· contorul trebuie să fie protejat de posibile deteriorări şi vibraţii;

· unirea contorului cu armatura conductei trebuie să fie ermetică şi să suporte presiunea de funcţionare de l Mpa;

 

Condiţiile de montare a contoarelor de apă rece volumetrice cu piston rotativ Dn-15 mm cu protecţie antimagnetică şi cu sensibilitatea de 3 l/h

 Se vor monta contoare cu buletin de verificare metrologică şi sigilate de Organismul Naţional de Standardizare şi Metrologie.

 Cerinţe de montare a instalaţiei de contorizare

Instalaţia de contorizare se compune din: robinet de închidere (1); filtru (2); contor de apă (3) care se vor monta conform schiţelor l, 2, 3:

    · contorul poate fi montat pe sectorul orizontal şi pe cel vertical al conductei, precum şi sub unghi de 45°;

    · capacul filtrului e necesar să aibă gaură pentru sigilare;

    · robinetul de închidere trebuie să fie de tip rotativ (nu se admite utilizarea robinetelor sferice);

    · e necesar să fie asigurat accesul liber la contor pentru citirea indicilor, deservire sau posibila înlocuire a acestuia;

    · contorul trebuie să fie protejat de posibile deteriorări şi vibraţii;

    · unirea contorului cu armatura conductei trebuie să fie ermetică şi să suporte presiunea de funcţionare de l Mpa;

 

În cazul când nu se vor îndeplini cerinţele menţionate, contoarele nu vor fi luate la evidenţă.

 Cerinţe

de montare a contoarelor de apă caldă cu elice cu Dn-15 mm şi protecţie antimagnetică

 

 Atenţie!

 Se vor monta contoare cu buletin de verificare metrologică şi sigilate de Organismul Naţional de Standardizare şi Metrologie.

 Cerinţe de montare a instalaţiei de contorizare

Instalaţia de contorizare se compune din: robinet de închidere (1); filtru (2); clapetă reversibilă (3); contor de apă (4) care se vor monta conform schiţei l:

·       contorul e necesar să fie montat strict în poziţie orizontală (suprafaţa cadranului e paralelă cu podeaua);

·       se admite montarea robinetului de închidere, filtrului şi clapetei reversibile pe sectorul vertical al conductei;

·       capacul filtrului e necesar să aibă gaură pentru sigilare;

·       robinetul de închidere trebuie să fie de tip rotativ (nu se admite utilizarea robinetelor sferice);

·       e necesar să fie asigurat accesul liber la contor pentru citirea indicilor, deservire sau posibila înlocuire a acestuia;

·       contorul trebuie să fie protejat de posibile deteriorări şi vibraţii;

·       unirea contorului cu armatura conductei trebuie să fie ermetică şi să suporte presiunea de funcţionare de l Mpa;

 

Menţionăm:

    conform prevederilor actelor legislative în vigoare organizarea, gestionarea, coordonarea,  monitorizarea şi exercitarea funcţiei de control  privind funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate  ţin de competenţa organelor administraţiei publice centrale şi locale.


1. Servicii furnizate de către Direcţia tehnică, producţie:

2. Servicii furnizate de către Direcţia relaţii cu clienţii:

3. Servicii furnizate de către Serviciul transport auto si mecanisme:

4. Servicii furnizate de către Serviciul reparaţii si construcţii:


Îndrumar

pentru persoane juridice şi fizice, care au în gestiune reţele inginereşti şi îndeplinesc lucrări de terasament pe teritoriul mun. Chişinău

 

    Actualmente, în municipiul Chişinău, este în vigoare Regulamentul executării lucrărilor de pozare, reamenajare a construcţiilor subterane în oraşul Chişinău şi în localităţile de subordonare orăşenească, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Consiliului municipal Chişinău de deputaţi ai poporului nr. 11/1 din 15.07.1991.

    Regulamentul respectiv, necesetând o actualizare urgentă, stabileşte modalitatea planificării, proiectării şi coordonării proiectelor, perfectării şi eliberării autorizaţiilor de executate a lucrărilor, stabileşte cerinţele de bază la executarea lucrărilor de terasament, construcţie şi montaj, de remediere şi de demolare a construcţiilor.

    Atragem atenţia la un şir de principii importante, expuse în Regulamentul respectiv.

 •      pct. 5.2.5 "Până la iniţierea lucrărilor de terasament este necesar de a invita reprezentanţii întreprinderilor, care au reţele edilitare adiacente locului avariei".

 

     pct. 10.3. "Reprezentanţii întreprinderilor învitaţi la locul executării lucrărilor, care deservesc comunicaţiile inginereşti subterane, sunt obligaţi remită executorului lucrărilor o prescripţie, vizând măsurile de asigurare a integrităţii construcţiilor şi reţelelor subterane, schiţând pe schema amplasarea de facto a comunicaţiilor".

    pct. 11.12. "Întreprinderile, indiferent de apartenenţa departamentală, nu au dreptul perfecteze actul final de punere în exploatare a construcţiilor edificate fară prezentarea ridicării de control a reţelelor ediliare subterane, executate de către o firmă specilializată şi avizată de către Serviciul geologic al Departamentului arhitectură, urbanism şi relaţii funciare".

   Prinicipiile indicate mai sus nu necesită comentarii aparte. Concomitent, e necesar de subliniat, în rezultatul colaborării reciproce multianuale a întreprinderilor; public anumitor acte normative a diferitor departamente s-a creat un anumit stereotip de acţiuni reciproce, şi anume:

- Proprietarii reţelelor inginereşti, anual, expediază avertizări corespunzătoare despre existenţa reţelelor şi necesitatea asigurării prezenţei reprezentanţilor.

- În baza prescripţiilor remise, la întreprindere se emit ordine, care se aduc la cunoştinţa persoanelor responsabile sub semnatură.

- A căpătat o mare răspândire şi practica încheierii contractelor bilaterale în vederea deservirii primare şi secundare a locurilor săpăturilor.

   O contribuţie indiscutabilă în sistemul de preântâmpinare a adus şi introducerea noului Cod Contravenţional al RM nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008. Se cunoaşte perfect, sarcina principală a acestor măsuri constă în protecţia drepturilor şi intereselor legale ale tuturor persoanelor; asigurarea prestării serviciilor de calitate şi neadmiterea pierderilor materiale şi de alt gen.

S.A. "Apă-Canal Chişinău" solicită insistent toţi proprietarii comunicaţiilor inginereşti sa-şi legalizeze construcţiile în modul corespunzător. Toate comunicaţiile în proces de construcţie este necesar fie incluse pe planşetele geodezice ale urbei. Coordonarea tuturor tipurilor de lucrări se execută de către Departamentul transport public şi căi de comunicaţie (str. S. Lazo, nr.18).

    Informaţiile şi explicaţiile necesare, le puteţi primi de la Secţia pregătirea şi organizarea producţiei. (str. Albişoara, 38, bir. 507, tel. 256-923).

    Rămânem în aşteptarea unei colaborări constructive.

Atenţie!

     În ultimul timp, au devenit frecvente cazurile deteriorării reţelelor inginereşti neidentificate în momentul executării lucrărilor de terasament. În scopul excluderii asemenea cazuri, pe viitor, S.A. "Apă-Canal Chişinău" solicită insistent persoanele juridice şi fizice care au în gestiune reţele subterane inginereşti şi cei ce efectuează lucrări de terasament pe teritoriul municipiului Chişinău, prezinte informaţia integrală necesară vizând problema abordată întreprinderilor cointeresate.

    Detalii pe site-ul întreprinderii noastre www.acc.md


 

Zilnic, Serviciul  dispeceratul  central al  S.A.”Apă-Canal Chişinăuînregistrează circa 87 de  apeluri, vizând situaţiile de avarie, inclusiv 50 - la reţelele de alimentare cu apă şi 37- la reţelele de evacuare a apelor uzate. În total, în anul 2010 au fost  înregistrate  13 967  deranjamente  la reţelele de apeduct, inclusiv  în sectorul Centru –2109, sectorul Râşcani –2779, sectorul Buiucani –3893, sectorul Botanica – 2845, sectorul Ciocana –2341, precum şi 2 195 înfundări a reţelelor de canalizare.

Sistemul de alimentare cu apă  constitue  un complex de construcţii, care  include reţelele de apeduct şi staţiile de pompare. De aceea, este deosebit de important   regimul de lucru, în care  funcţionează staţiile de pompare şi reţelele de apeduct sau dacă  nu se atestă  presiune în exces, care poate porovoca  distrugerea reţelelor.

În anii precedenţi,  practic, la toate staţiile de  pompare au fost  desfăşurate  masuri în  vederea îmbunătăţirii activităţii utilajului  de pompare, iar în particular,  au fost instalate convertizoare de frecvenţă, care permit, în regim automat, menţinerea  presiunii apei în reţelele de apeduct cu diferite debite, din contul modificării vitezei de rotire a motorului.

Cu toate acestea, numărul de deranjamente, care proavoacă scurgerile de apă la reţelele  de apeduct nu s-a micşorat   (în anul 2006 – 10 722, anul 2007 – 12 345, anul 2008 – 14 155, anul 2009 – 12 984, anul 2010 – 13 967).

Cauza  principală a avariilor este uzura  reţelelor premate, care constitue  mai mult de 70 la sută (termenul  de exploatare  a ţevilor de apeduct din oţel fiind de 15 ani, în mediu, la S.A.”Apă-Canal Chişinău” – 25 de ani, ţevilor  de canalizare din azbociment – 26 de ani, la întreprinderea noastră – 32 ani),  precum şi variaţia de sezon a temperaturii, îngheţarea solului, care produce deteriorări ale apeductelor din fontă ( toamna-iarna -500, iarna-primăvara  - 600, vara -370)

La fiecare apel al consumatorului, Serviciul de avariere al  Dispeceratului central se deplasează la faţa locului, pentru a constata  cauzele avariei, iar la necesitate, deconectează segmentul de apeduct avariat sau execută  lucrările de desfundare a tronsonului de canalizare.

În ultimii ani, a intrat în obişnuinţă faptul,că  la deconectările  previntive, planificate la reţeaua de alimentare cu apă, să fie anunţaţi consumatorii  prin  intermediul  telefonogramelor, mijloacelor de informare mass- media, site-ul întreprinderii – www.acc.md, iar în  unele cazuri, se afişează anunţuri pe uşile  intrărilor în blocurile locative şi  se transmite informaţia prin intermediul difuzoarelor, instalate pe  autospeciale, care se deplasează prin oraş.

În cazurile de avariere, când nu exzistă  posibilitatea de a preîntîmpina  consumatorii, neapărat, despre  deconectări sunt informaţi  serviciile de pompieri, Dispeceratul central al  Primăriei, instituţiile de importanţă vitală: spitalele, garădiniţele, şcolile, brutăriile etc.  Dacă deconectările  de la reţeaua de alimentarea cu apă sunt preconizate pentru un timp mai îndelungat  ( mai mult de 3-4 ore ), aprovizionare cu apă a consumatorilor  se produce prin intermediul autocisternelor.

S.A.Apă- Canal Chişinăuintreprinde toate măsurile posibile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii  serviciilor prestate, precum şi pentru lichidarea în termen şi remidierea  deranjamentelor produse  la reţelele de alimentare  cu apă  şi de  evacuare a apelor uzate.

Pentru soluţionarea problemelor apărute, contactaţi 24 din 24 de ore,  Serviciului dispeceratul central,  telefonul 25-66-66  angajaţii căruia vă vor oferi servicii de calitate nonstop.

mun. Chişinău, str. Albişoara, 38.
Tel: (+373) 22-256-850
      Relaţii interactive: 022-25-6666, 022-85-7777
acc@acc.md, ellenadanu@gmail.com